Извършва проучвателна, проектантска и производствено-експлоатационна дейност в следните главни направления:

В областта на хидрогеологията:

- Проучване и оценка  ресурсите на подземни води.

- Проектиране и изграждане на съоражения на подземните води.

- Охрана на подземните води от замърсяване и изтощаване.

- Борба с влиянието на подземните води върху останалите компоненти на околната среда.

В областта на инженерната геология:

- Изясняване на инженерно-геоложката обстановка при проектиране и строителство на инженерни съоръжения.

- Изработване на мероприятия за борба срещу инженерно-геоложките процеси и явления: земетресения, свлачища, срутища, кално-каменни порои и др.

- Оценка на измененията в околната среда при строителство на наземни и подземни съоръжения.